02 250 00 49 Z veseljem svetujemo in pomagamo:
PON - ČET 9.00 - 13.00 in 14.00 - 16.30
PET 9.00 - 13.00 in 14.00 - 15.00

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA LETALSKE VOZOVNICE

SPLOŠNA DOLOČILA

Animata d.o.o. (v nadaljevanju Animata), prodaja letalske vozovnice v imenu prevoznika in za prevoznikov račun.
Ti splošni pogoji in določila opredeljujejo odnos Animate, kot informatorja in potnika/stranke, kot koristnika storitev posameznega letalskega prevoznika. Odnos med potnikom in letalskim prevoznikom določajo različni sporazumi v mednarodnem potniškem prometu, ter pogoji in navodila posameznega prevoznika.

PRIJAVA
Potnik lahko rezervira mesto za določene lete v poslovalnici Animate ali pooblaščeni agenciji, telefonsko ali preko Animatine spletne strani www.zadnja-mesta.si. Prijava je lahko pisna ali ustna, vsebovati pa mora vse podatke, potrebne za rezervacijo mest na letalu. Ob potrjeni  prijavi potnik dobi šifro rezervacije in s tem velja, da je pogodba sklenjena. Prijava je za potnika zavezujoča v odnosu do Animate, kot posrednika. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi rezervacije letalske vozovnice.
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo kupnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Podatki, zahtevani za izvršitev rezervacije, se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, pomeni da je rezervacija mesta na letalu neveljavna in nična, potnik pa odgovarja za stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potniku zagotavlja sedež na rezerviranem letu, skladno s pogoji o rezervaciji mesta. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko Animata pisno ali ustno posreduje potniku šifro izvršene rezervacije.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi.
Zavarovanje rizika odpovedi se sklepa med potnikom in zavarovalnico, turistična agencija tu nastopa zgolj kot informator. Pravila za sklepanje, višino premije in vse ostale pogoje določa zavarovalnica, prav tako je tudi postopek reševanja škodnega primera v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je bilo zavarovanje sklenjeno. Vsak potnik ima možnost, da zavarovanje rizika odpovedi pri svoji zavarovalnici uredi tudi sam.

CENA LETALSKE VOZOVNICE

Cena letalske vozovnice vključuje stroške prevoza potnika in pripadajoče prtljage, do teže, ki jo določi letalski prevoznik. Teža prtljage, katere prevoz letalski prevoznik opravi brezplačno,  se razlikuje glede na končni cilj potovanja. Za prtljago, ki presega dovoljeno težo, potnik plača prevoznino ločeno, skladno s cenikom letalskega prevoznika. Rezervacija, potniku ne zagotavlja cene prevoza, ampak le mesto na rezerviranem letu, v primeru da spoštuje pogoje posameznega prevoznika o rezervaciji sedeža. Cene letalskih vozovnic so izražene v valuti države začetka potovanja in preračunane iz osnovne valute v EUR po medvalutnem razmerju, ki ga določi prevoznik. Cena vozovnice in pripadajočih pristojbin se obračuna po ceniku veljavnem na dan nakupa. Prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe cen in pogojev nakupa vozovnic brez predhodnega opozorila. Cena letalske vozovnice je zagotovljena le v primeru, da potnik vplača celotno kupnino ob rezervaciji oz. isti dan, ko je rezervacijo opravil.

LETALIŠKE IN VARNOSTNE PRISTOJBINE
Poleg cene letalske vozovnice, je potnik ob nakupu potnega dokumenta-vozovnice dolžan poravnati tudi stroške letaliških in varnostnih pristojbin za letališča in prevoznike, za katera je to potrebno. Nekatera letališča pristojbine zaračunavajo na licu mesta in niso zajete v pristojbine zaračunane ob nakupu vozovnice. Animata pristojbine v celotnem znesku odvaja prevoznikom. Animata stranko/potnika obvešča o znesku pristojbin le za letališča, za katera je pristojbine potrebno vplačati ob nakupu letalske vozovnice. Višina pristojbin se spreminja, glede na navodila pristojnih organov v imenu katerih se pristojbine zaračunavajo. Pristojbine so izražene v lokalnih valutah letališč in se preračunajo v EUR po menjalniškem tečaju veljavnem na dan nakupa vozovnice.

POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Animata za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Animata ne odgovarja za nastale stroške. V primeru, da potniku ureja vizum Animata, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Animata potniku ne vrača. Animata ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Animate pri pridobitvi vizuma se plača posebej.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na spletu ali na kraju samem v ustrezni valuti in po določilih pristojnega letalskega prevoznika. Animata na željo potnika najavi prtljago s težo večjo od dovoljene, ali prtljago posebnih dimenzij prevozniku, ne odgovarja pa za višino nadomestila povezanega s tovrstno prtljago. V primeru, da potnik nakup viška prtljage opravi v agenciji Animata je za opravljeno storitev Animata upravičena do nadomestila. Vsa nadomestila glede izredne prtljage so izključno v pristojnosti prevoznika in Animata glede tovrstne prtljage in nadomestil zanjo ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podatki o višini nadomestila s strani Animate so informativne narave, na osnovi obvestil, ki jih Animata občasno dobi od prevoznika in Animate ne obvezujejo z ničemer. Vse pritožbe povezane z višino nadomestila za prevoz viška prtljage morajo biti naslovljene direktno na prevoznika. Otroci do dveh let nimajo ali imajo omejene pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

POTRDITEV REZERVACIJE
Priporočamo, da potnik dan pred rezerviranim povratkom pri prevozniku potrdi rezervacijo, z namenom da preveri ure poleta.
Potnik je ob prijavi Animati dolžan posredovati kontakt na katerem bo dosegljiv pred in med potovanjem z namenom obveščanja potnika o morebitnih spremembah v voznem redu. V kolikor potnik ni posredoval ustrezne kontaktne informacije in obvestil o spremembah pri potovanju iz tega naslova ni prejel, Animata ne odgovarja za stroške oz. posledice.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da potuje na območje, za obisk katerega so zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Animata ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi ali spremembe rezervacije in letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil. Možnost sprememb ali odpovedi in stroške sprememb določajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika.
V primeru sprememb in odpovedi ima Animata pravico do povračila stroškov zaradi spremembe ali odpovedi po veljavnem ceniku. Prav tako Animata potniku ne vrača stroškov poštnine, če so bili le-ti ob nakupu zaračunani.

Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika, o katerih je bil potnik obveščen ob rezervaciji/ nakupu. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko Animata vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti neizkoriščen in ko Animata od prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
V primeru da je bila storitev prevoza pomanjkljivo ali ni bila opravljena, je potnik dolžan pridobiti ustrezno potrdilo s strani prevoznika, ki take storitve ni opravil ali jo je opravil pomanjkljivo (potrdilo o odpovedi leta, zamudi, izgubljeni prtljagi, ipd.). Potnik pisno reklamacijo naslovi na prevoznika, ki je za reklamacijo odgovoren in je izdal ustrezno potrdilo. Reklamacija mora biti napisana v angleškem jeziku ali uradnem jeziku države, kjer ima prevoznik svoj sedež. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete in pomoč potnik lahko obrne na Animato.
Animata v nobenem primeru ne odgovarja za pomanjkljive ali neopravljene storitve letalskih prevoznikov in zanje ne prevzema materialne ali druge odgovornosti.

STROŠKI REZERVACIJE in POTOVALNI DOKUMENTI
Animata elektronske dokumente za potovanje praviloma pošlje na potnikov elektronski naslov. Izjemoma se za določene prevoznike ali relacije še vedno lahko izda klasična papirna vozovnica.
Animata dostave prevoznih dokumentov na območju države dodatno ne zaračunava, če je dostava v roku štirih (4) delovnih dni po prejeti kupnini na račun Animate, za potnika sprejemljiva. Če potnik želi dostavo v krajšem roku ali želi prejeti pošiljko v tujini, Animata zaračuna stroške take dostave v višini dejanskih stroškov poštnine. Animata za dostavo pošiljk uporablja storitve Pošte Slovenije za dostavo v državi in storitve priznanih kurirskih služb za mednarodno dostavo. Animata v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto in točnost opravljenih storitev dostave in ne odgovarja za morebitne nastale stroške. Navedeni roki dostave so povzeti po pravilnikih omenjenih dostavnih služb in Animata zanje ne jamči.
Potnik je dolžan hraniti potovalni dokument ves čas potovanja in ga na poziv predložiti prevozniku ali pristojnemu obmejnemu organu.

Animata zaračuna potniku stroške rezervacije in obdelave podatkov v višini 25 EUR za osnovno rezervacijo in 25 EUR za vse naknadne spremembe ali odpoved vozovnice. Stroški rezervacije, rezervacije dodatnih storitev in poštnine se zaračunajo dodatno k ceni letalske vozovnice in pripadajočih pristojbin in se v nobenem primeru ne vračajo. Višina stroškov rezervacije velja za izdajo, spremembo in odpoved letalske vozovnice v poslovnem času. Za izdajo, spremembe in odpoved letalskih vozovnic izven poslovnega časa zaračunavamo dodatnih 25,00 EUR za vsako vozovnico.

KONČNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV
V cenah iz ponudbe Animata je davek na dodano vrednost že vključen.
V primeru, da katerakoli določba v splošnih pogojih ni skladna z zakonodajo, ki ureja to področje,  velja zakonsko določilo, kar pa ne izključuje ostalih določb v splošnih pogojih.
V primeru spora med strankami je za spore pristojno sodišče v Mariboru. Ti splošni pogoji z navodili za letalske vozovnice veljajo za vse pogodbe za letalske vozovnice, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.zadnja-mesta.si
 

Animata, d.o.o., Maribor
Maribor, 20.10.2014

SSL
varna povezava
Varno plačilo
16 let izkušenj z organizacijo in prodajo celovitih turističnih storitev.
Vredni zaupanja

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se